Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania

Inom kort tar Hagéns Åkeri AB i Vetlanda Scanias ellastbil på 40 ton tågvikt i drift. Den nya ellastbilen ska transportera aluminiumprofiler från Hydro Extrusions tillverkade i Sverige.

Hydro har som mål att minska sina CO2-utsläpp med 30 procent till 2030 på väg mot fossilfrihet senast 2050. Scania tillhör kunderna och utnyttjar företagets produkter i fordonstillverkningen.

I Vetlanda har företaget även sitt omsmältverk där man återvinner aluminiumskrot till nya göt. Anläggningen planerar dessutom för en hel omställning till egenproducerad och förnybar energi till 2025.

– Vi har många ambitiösa projekt igång inom hållbarhet för att minska vår klimatpåverkan och varje steg räknas på vägen mot nollutsläpp, oavsett om det är att göra våra transporter grönare eller att göra en hel energiomställning i fabrikerna, säger Jonas Bjuhr, vd Hydro Extrusion Sverige.

Genom samverkan med utvalda åkerier och företag provar Scania elektrifierade lastbilar i olika driftsförhållanden för att samla erfarenhet i den fortsatta utvecklingen.

– Vi på Hydro har varit pådrivande att testa eldrift och även Hagéns tycker att det är helt rätt. Detta är bara början och jag tror att vi kommer att fortsätta på samma bana, förklarar Jonas Bjuhr.

Hagéns Åkeri AB grundades redan 1956 och har idag en varierad flotta på 25 fordon för olika uppdrag. Återvinningstransporter är en annan stor del av företagets verksamhet. Sedan 2017 kör Hagéns på det förnybara drivmedlet HVO100.

– Vi behöver 40 ton tågvikt för att kunna lasta så mycket som möjligt, säger verksamhetschef Lars-Göran Landegren, Hagéns Åkeri AB. Visserligen är aluminiumprofiler ett förhållandevis lätt material, men bearbetade detaljer lastade på pall kan väga en hel del, säger han och fortsätter:

– Det är väldigt inspirerande att vi nu tar detta steg, att vi som mindre åkerier kan vara med i omställningen för hållbara transporter, säger han.


Nytt industriellt samarbete möjliggör hållbar återvinning av lösningsmedel

Ragn-Sells och Vilokan har bildat ett joint venture för omhändertagande av lösningsmedel. I samarbetet ingår byggandet av en behandlingsanläggning på Högbytorp utanför Stockholm med kapacitet att behandla 20 000 ton lösningsmedel per år.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Att då öka återvinningen och återanvändningen av lösningsmedel, och inte låta dem gå till förbränning, är ett jättebra exempel på det, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Idag produceras lösningsmedel i huvudsak av fossila, ändliga resurser och använt lösningsmedel går nästan uteslutande till energiåtervinning genom förbränning. Genom att i stället återvinna och återanvända lösningsmedel vi redan har skapas en CO2-besparing på mellan 46-92 procent beroende på typ av lösningsmedel (enligt European Solvent Recycler Group, ESRG 2018). Anläggningen kommer primärt att vara inriktad mot att rena och återvinna etanol, aceton och glykol.

– Tillsammans med Ragn-Sells har Vilokan den mångåriga kunskap och erfarenhet som behövs för att skapa en långsiktig och hållbar lösning baserat på en väl beprövad teknik, säger Lars Rosell, vice vd, för Vilokan koncernen.

Planering och projektering för en fullskalig behandlingsanläggning pågår för fullt hos Ragn-Sells på Högbytorp utanför Stockholm. Den beräknas stå klar under 2023 och kommer att drivas av ånga från E.ON:s kraftvärmeverk.

– Det är med våra partners vi skapar nya värdekedjor där vi tar vara på varandras avfall och skapar en hållbar lösning på riktigt. Med den nya anläggningen kommer vi kunna erbjuda marknaden recirkulerade lösningsmedel med en renhetsgrad på över 99 procent, säger Mikael Hedström.


Hydro Extrusion Sweden har nya EPD:er på plats

Enklare att jämföra göt och profiler ur ett koldioxidperspektiv

Hydro Extrusion Sweden kan nu officiellt koppla sina kunders aluminiumprofiler till ett koldioxidavtryck. Tack vare nya miljövarudeklarationer, EPD:er, blir det enklare för Hydros kunder att jämföra produkter ur ett koldioxidperspektiv. I det publicerade resultatet framgår det att de berörda göten och profilvarianterna har ett betydligt lägre koldioxidavtryck än det europeiska genomsnittet. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2.

Öppenhet och ärlighet
Efter en rad analyser och beräkningar har nu Hydro Extrusion Sweden nya miljövarudeklarationer på plats. Miljövarudeklarationerna beskriver respektive produkts miljöpåverkan genom hela profilens livscykel. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet Environmental Product Declaration. Alla EPD:er är baserade på validerade och internationellt accepterade metoder för livscykelanalyser. Innehållet i varje EPD är dessutom verifierat av en extern objektiv part. I beräkningarna har Hydro Extrusion Sweden tagit alla steg från råvaruframställning till återvinning i beaktning. Grunden är en livscykelanalys (LCA) som beskriver produkternas miljöpåverkan från vaggan till graven. Syftet är bland annat att göra det enklare för köpare och användare av aluminium att kunna jämföra olika produkter sett ur ett koldioxidperspektiv. En EPD är med andra ord ett bra beslutsunderlag för kunden, men resultatet kan också användas för att hitta förbättringsområden inom allt från produktionsmetoder till återvinningsmodeller.
– Det viktigaste för oss är att vara transparenta mot marknaden och öppna med de faktiska siffrorna. Öppenheten gör det enklare för våra kunder att navigera bland olika typer av produkter och göra mer medvetna val. Hållbarhetsfrågan kräver tydlighet och framför allt ärlighet. När man har all fakta på bordet, svart på vitt, så kan man också ta mer välgrundade beslut för sin egen verksamhet. Livscykelanalyserna och själva miljövarudeklarationerna gör också att vi kan utmana oss själva att ytterligare sänka vårt klimatavtryck, säger Jonas Bjuhr, VD, på Hydro Extrusion Sweden.

Götvarianter och profilvarianter
De nya EPD:erna gäller vid bruk av fyra olika göt; Hydro CIRCAL, Hydro REDUXA och Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0 kilo koldioxid per kilo aluminium. Hydro CIRCAL består av minst 75% återvunnet aluminiumskrot efter konsumtion och Hydro REDUXA är tillverkat med hjälp av förnybar energi såsom vattenkraft. De två sistnämnda göten, Hydro RESTORE med ett koldioxidavtryck på respektive 3.5 och 6,0, produceras med aluminium som har återvunnits från produktionsskrot och konsumentprodukter samt en mindre mängd primäraluminium. Omsmältning sker som namnet antyder i småländska Sjunnen, strax utanför Vetlanda. EPD:erna visar att det också spelar roll var och hur aluminium produceras. Profilerna kan i sin tur levereras i olika varianter beroende på vad produkten ska användas till och vad kunden har för behov och krav. Profilerna kan exempelvis vara friktionssvetsade, anodiserade eller lackerade. Den specifika kombinationen av tillverkningsprocesser påverkar det totala koldioxidavtrycket. Exempelvis kan en bearbetad och anodiserad aluminiumprofil av Hydro RESTORE 3,5 landa på ett totalt koldioxidavtryck av 3,9 CO2. Samtliga EPD:er finns nu publicerade i sin helhet på EPD Internationals webbplats,
environdec.com.


Varje steg räknas på vägen till nollutsläpp

Målet är nollutsläpp. För att nå dit krävs satsningar i flera led. Material, produktutveckling, produktion och energi är alla avgörande delar i Hydros arbete mot nollvisionen.

– Vi har sett en tydligt ökande trend med behovet av mer hållbart producerade aluminiumprofiler och vi ser att den här trenden fortsatt kommer att öka, säger Jonas Bjuhr, vd Hydro Extrusion Sweden.

Hydro erbjuder mer hållbara produkter och en viktig faktor är valet av material. Genom omsmältverket i Sjunnen utanför Vetlanda kan Hydro erbjuda återvunnet aluminium och metall producerad med lågt koldioxidavtryck. Tillgången till omsmältverket skapar stora möjligheter. Ambitionen är att fortsätta återvinningen av eget processkrot, men även att återta kunders processkrot i slutet av dess livscykel.
Hydro har kommit långt i den egna produktionen för att minska miljöpåverkan och ambitionen är att helt eliminera koldioxidavtrycket från verksamheten.

– Vi vill vara transparenta med var vi står och därför har vi nyligen jobbat fram livscykelanalyser på hela vår verksamhet i Sverige och resultatet är bra, säger Jonas Bjuhr.

För att fortsätta leda vägen mot en mer hållbar framtid planerar Hydro även ta steget mot att ställa om till 100 % lokalt producerad energi. Projektet Greener Sweden innebär storskaliga investeringar i solenergi, batterilagring, energieffektivisering, vätgasproduktion och vindkraft.

En annan viktig aspekt att jobba med är produktutvecklingsfasen. Genom konceptet Hydro EcoDesign utvecklas produkter med ökad funktionalitet och ett mindre koldioxidavtryck.

Hydros produktutvecklare jobbar redan idag tätt ihop med sina kunder för att hitta de bästa totallösningarna avseende design, funktion, kostnader samt miljöpåverkan och återvinningsbarhet.

Hydro har många samarbetspartners som sätter hållbarhet högt på agendan.

– Vi har en nära och tät dialog med våra kunder, vilket är helt avgörande för att vi tillsammans ska nå våra hållbarhetsmål, säger Jonas Bjuhr.

Samarbetet med några av dem presenteras i en film på https://youtu.be/YdaCIy-NH5U.


Scania fasar ut fossilt till 2030 – 100 % grön aluminium

Scania meddelar långtgående åtgärder för att fasa ut fossilt från företagets leverantörskedja till 2030. Tillsammans med sina leverantörer har Scania satt en ambitiös strategi för att ta bort de största källorna till koldioxidutsläpp från de vanligast förekommande produktionsmaterialen samt batterier.

Genom livscykelanalyser har Scania identifierat fyra ”hotspots” när det gäller utsläpp: batterier, stål, aluminium och gjutjärn. Tillsammans står dessa för ungefär 80% av koldioxidutsläppen som kommer från produktionsmaterial.*

I till exempel elektriska lastbilar, kan batterier stå för hälften av utsläppen medan det i förbränningsmotorer är stål som utgör det största koldioxidavtrycket. Dessa fyra hotsports är därför i fokus när fossila bränslen fasas ut ur Scanias leverantörskedja.

Målet för 2030 är 100% gröna batterier, 100% grönt stål, 100% grön aluminium och 100% grönt gjutjärn vid produktion. Scanias definition av ”grön” kräver ett borttag av de huvudsakliga källorna till utsläpp genom att använda ny teknik, grön elektricitet och /eller återanvänt material. I batterier är exempelvis tillgång till grön energi i produktionen avgörande. I produktionen av stål är nyckeln att byta ut kol mot grön vätgas.

– Scania har ambitiösa mål för att fasa ut fossilt inom alla områden, inklusive vår leverantörskedja, säger John van Rossum, Head of Purchasing, Scania.

*Strategin och målen för att fasa ut fossilt i leverantörskedjan omfattar till en början Scanias produktion i Europa, men kommer successivt att utökas till produktionen i Kina och Latinamerika.


Gränges Americas erhåller dubbla ASI-certifieringar och driver på för en ansvarsfull aluminiummarknad i USA

Gränges Americas Inc. har framgångsrikt erhållit dubbla certifieringar enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Performance Standard och Chain of Custody Standard för sina tre produktionsanläggningar och det amerikanska huvudkontoret. Detta tillkännagavs av ASI idag.

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. Per idag har Gränges certifierat samtliga produktionsanläggningar i USA, Sverige och Kina.

“Att erhålla ASI-certifiering har varit en viktig strategisk prioritet för oss för att bli en ledare inom hållbarhet i aluminiumbranschen. Certifieringen stärker vår konkurrenskraft och position i de marknadssegment vi servar och är en viktig markör för vår strävan för att förbättra hållbarhet i hela värdekedjan”, säger Patrick Lawlor, President, Gränges Americas.

ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja. Chain of Custody-certifieringen säkerställer att Gränges produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av råmaterial till slutprodukt.

Den oberoende tredjepartsrevisionen av Gränges Americas genomfördes av DNV GL.


Fönstertillverkare halverar utsläppen

VELUX Group, som tillverkar bland annat takfönster, dekorativa persienner, solscreeningsprodukter och rullluckor, arbetar med Hydro för att minska koldioxidutsläppen i sina produkter.

Målet med partnerskapet är att VELUX ska nå en nivå under 2,0 kg koldioxidutsläpp per kilo aluminium innan år 2030. Detta mål inkluderar hela aluminiumvärdekedjan och baseras på
genomsnittet av alla strängpressade aluminiumprofiler som Hydro levererar till VELUX.
Redan i slutet av 2022 säger VELUX att partnerskapet förväntas resultera i en 15 000-20 000 ton koldioxidminskning för takfönstertillverkaren, där mer än 94 procent av dess koldioxidavtryck härrör från material som används i sina produkter.

– Då byggnader står för nästan 40 procent av koldioxidutsläppen är det avgörande att materialen som används blir mer hållbara. Med denna övergång till att inkludera aluminiumprofiler med lågt koldioxidutsläpp i våra produkter tar vi ett steg närmare att uppnå VELUX Group’s mest utmanande hållbarhetsmål – att minska våra scope 3-utsläpp med 50 procent fram till 2030”, säger Tina Mayn, vice VD med ansvar över Products & Innovation inom VELUX Group.

Genom att använda produktserierna Hydro REDUXA and Hydro CIRCAL som har ett lågt koldioxidavtryck kommer koldioxidutsläppen per kilo aluminium som används vid tillverkningen av VELUX-takfönster, fönster till platta tak samt tillbehör såsom fönsterluckor och persienner att minska.


Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!