Driven av i stort sett enbart frågan om nytto­lastens betydelse har
aluminium genomlevt mer än 30 år av kontinuerlig tillväxt för kommersiella
applikationer. I dag använd­er medelfordonet i Klass 8 över 450 kg
aluminium. Emellertid kvarstår fortfarande möjligheter till viktminskningar
med upp till 1 500 kg för tunga fordon. För att kvantifiera den extra
viktbespar­ingspotentialen som aluminium erbjuder Klass 8-fordon, gav
Aluminum Associat­ion (AA) ett uppdrag till Ricardo Inc att studera
viktminskningarnas påverkan på bränsleeffektiviteten för Klass 8 lastbilar och
släpvagnar i USA.

 

Studien simulerade olika konfigurationer av fordon och nyttolastförhållanden
(dvs olastad, bruttovikt [GVW] och halv GVW-last) för de vanligaste körcyklerna
hos kommersiella transporter i USA. Dessutom analyserades reduktionen vid
kombinat­ion av viktbesparingar och aero­dynamiskt luftmotstånd. Den
sammanfatt­ande slutsatsen från denna studie är att betyd­ande gods- och
bränsleeffektivitet liksom utsläppsminskningar är möjliga i dag med passande
användning av lättviktslösningar, såsom aluminium.

 

Resultat från studien
• Transportörer som använder lastbil­ar som har
viktminskats kan bära 6,5% mer nyttolast per tripp, vilket ger färre trippar
och en ”effektiv” bränsle- och utsläppsbesparing på 6,5%. Den årliga
avkastningen på investeringen för material­byte till aluminium på ett
enskilt fordon beräknas vara så högt som 6 000 liter bränsle och 17,9 ton
CO2.
• Då man överför detta resultat på hela USA:s lastbilsflotta, ca två
miljoner fordon, kan den totala ekonomiska och ekologiska inverkan av
viktbesparingarna beräknas till 3,8 miljarder liter diesel och 10 Mton CO2 per
år.
• Då man kombinerar denna viktredukt­ion med en 8% förbättring av
det aerodynamiska luftmotståndet, blir den totala förbättringen av
bränsleekonomin för ett aluminiumintensivt fordon jämfört med ett
konventionellt fordon så högt som 8,2%.
Baserad på andra liknande studier
och data på fördelarna med aluminium, har Aluminum Associations Aluminum
Transportation Group gjort beräkningar relater­ade till livscykel
CO2-utsläpp och andra förbättr­ingar och vinster.
• Det är känt att
aluminium är ett relat­ivt energiintensivt material att tillverka, men det
minskar CO2-utsläppen. 95% av den bildade CO2-mängden från en lastbil uppstår
under fordonets användningsfas, där aluminium ger den största besparingen. Men
CO2 genererad i produktion, spar varje kg aluminium som ersätter tyngre stål
netto knappt 7 kg CO2 över lastbilens livscykel.
• Aluminiumindustrin har
arbetat fram­gångsrikt för att minska utsläppen av växthusgaser genom
frivilliga initiativ och fortsatta teknologiska framsteg. Under de gångna tio
åren, har CO2-utsläppen minskats med 10% och PfC-utsläppen (perfluorkarboner)
jämfört med 1990 år nivå, reducerats med mer än 80%.
Exempel på
aluminiumlösningar tillgängliga för tunga fordon.

 

Slutsatser
• Den årliga avkastningen på invester­ingar för
materialersättningar med aluminium på ett enskilt fordon beräknas vara så högt
som drygt 6 000 liter bränsle och 17,9 ton CO2
• Medelfordonet i Klass 8
innehåller redan 450 kg aluminium
• Aluminium kan eliminera upp till 1 500
kg på ett Klass 8-fordon
”Avkastningen på investeringar för viktminskning
med aluminium är till och med högre när det kombineras med andra förbättringar
såsom aerodyn­amik, motoroptimering och lågt rullmotstånd.”
Randall
Scheps, ordförande, Aluminum transportation group

Prenumerera på Aluminium Scandinavia

Nyhetsbrev

Få vårt nyhetsbrev med information om forskning, nyheter och reportage från företag, mässor och konferenser m.m. - direkt till din e-post! Starta din kostnadsfria prenumeration genom att fylla i din e-postadress nedan!