Driven av i stort sett enbart frågan om nytto­lastens betydelse har
aluminium genomlevt mer än 30 år av kontinuerlig tillväxt för kommersiella
applikationer. I dag använd­er medelfordonet i Klass 8 över 450 kg
aluminium. Emellertid kvarstår fortfarande möjligheter till viktminskningar
med upp till 1 500 kg för tunga fordon. För att kvantifiera den extra
viktbespar­ingspotentialen som aluminium erbjuder Klass 8-fordon, gav
Aluminum Associat­ion (AA) ett uppdrag till Ricardo Inc att studera
viktminskningarnas påverkan på bränsleeffektiviteten för Klass 8 lastbilar och
släpvagnar i USA.

 

Studien simulerade olika konfigurationer av fordon och nyttolastförhållanden
(dvs olastad, bruttovikt [GVW] och halv GVW-last) för de vanligaste körcyklerna
hos kommersiella transporter i USA. Dessutom analyserades reduktionen vid
kombinat­ion av viktbesparingar och aero­dynamiskt luftmotstånd. Den
sammanfatt­ande slutsatsen från denna studie är att betyd­ande gods- och
bränsleeffektivitet liksom utsläppsminskningar är möjliga i dag med passande
användning av lättviktslösningar, såsom aluminium.

 

Resultat från studien
• Transportörer som använder lastbil­ar som har
viktminskats kan bära 6,5% mer nyttolast per tripp, vilket ger färre trippar
och en ”effektiv” bränsle- och utsläppsbesparing på 6,5%. Den årliga
avkastningen på investeringen för material­byte till aluminium på ett
enskilt fordon beräknas vara så högt som 6 000 liter bränsle och 17,9 ton
CO2.
• Då man överför detta resultat på hela USA:s lastbilsflotta, ca två
miljoner fordon, kan den totala ekonomiska och ekologiska inverkan av
viktbesparingarna beräknas till 3,8 miljarder liter diesel och 10 Mton CO2 per
år.
• Då man kombinerar denna viktredukt­ion med en 8% förbättring av
det aerodynamiska luftmotståndet, blir den totala förbättringen av
bränsleekonomin för ett aluminiumintensivt fordon jämfört med ett
konventionellt fordon så högt som 8,2%.
Baserad på andra liknande studier
och data på fördelarna med aluminium, har Aluminum Associations Aluminum
Transportation Group gjort beräkningar relater­ade till livscykel
CO2-utsläpp och andra förbättr­ingar och vinster.
• Det är känt att
aluminium är ett relat­ivt energiintensivt material att tillverka, men det
minskar CO2-utsläppen. 95% av den bildade CO2-mängden från en lastbil uppstår
under fordonets användningsfas, där aluminium ger den största besparingen. Men
CO2 genererad i produktion, spar varje kg aluminium som ersätter tyngre stål
netto knappt 7 kg CO2 över lastbilens livscykel.
• Aluminiumindustrin har
arbetat fram­gångsrikt för att minska utsläppen av växthusgaser genom
frivilliga initiativ och fortsatta teknologiska framsteg. Under de gångna tio
åren, har CO2-utsläppen minskats med 10% och PfC-utsläppen (perfluorkarboner)
jämfört med 1990 år nivå, reducerats med mer än 80%.
Exempel på
aluminiumlösningar tillgängliga för tunga fordon.

 

Slutsatser
• Den årliga avkastningen på invester­ingar för
materialersättningar med aluminium på ett enskilt fordon beräknas vara så högt
som drygt 6 000 liter bränsle och 17,9 ton CO2
• Medelfordonet i Klass 8
innehåller redan 450 kg aluminium
• Aluminium kan eliminera upp till 1 500
kg på ett Klass 8-fordon
”Avkastningen på investeringar för viktminskning
med aluminium är till och med högre när det kombineras med andra förbättringar
såsom aerodyn­amik, motoroptimering och lågt rullmotstånd.”
Randall
Scheps, ordförande, Aluminum transportation group

Dela gärna artikeln